TÌNH HÌNH XLÝ HS TỪ NĂM 2015
Tình hình
Trễ hẹn: 84 hồ sơ
91% đúng hạn
Xem danh sách hồ sơ