TÌNH HÌNH XLÝ HS TỪ NĂM 2015
Tình hình
Trễ hẹn: 75 hồ sơ
89% đúng hạn
Xem danh sách hồ sơ