TÌNH HÌNH XLÝ HS TỪ NĂM 2015
Tình hình
Trễ hẹn: 74 hồ sơ
90% đúng hạn
Xem danh sách hồ sơ