TÌNH HÌNH XLÝ HS TỪ NĂM
Tình hình
Trễ hẹn: hồ sơ
% đúng hạn
Xem danh sách hồ sơ